Login

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu
(nákupní řád)

Zákazník je povinen se před nákupem seznámit s těmito obchodními podmínkami.
1. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné.
2. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Zákazník platí cenu potvrzené objednávky.
3. Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací lhůty (čl. III. odst. 3) v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je zákazník neprodleně informován.
4. Zákazník je o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou. (pokud uvede svůj E-mail).
5. Jednotlivé popisy zboží jsou pouze informativní, mohou podléhat obsahovým změnám.
6. Jsme plátci DPH - všechny ceny jsou koncové s DPH.
 
I. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží ze sortimentu uvedeného na internetové stránce prodávajícího orcadiving prostřednictvím internetového obchodu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy orcadiving) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží).
  
II. Objednávka, uzavření smlouvy
1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
2. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), zejména při ceně vyšší než 2 000,- Kč vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
3. Objednávka zboží se vytvoří postupem, který je podrobně popsán v návodu (Jak nakupovat). Po odeslání objednávky bude zároveň odesláno e-mailem její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějakou nesrovnalost okamžitě zkontaktuje mailem orca@orcadiving.cz nebo telefonicky na tel. čísle +420 244 468 220.

III. Zrušení objednávky

Zrušení objednávky ze strany zákazníka
Objednávka je považována za závaznou 1 hodinu po jejím odeslání. Během této hodiny máte možnost kdykoliv objednávku telefonicky, emailem nebo faxem bez udání důvodu zrušit.

Zrušení objednávky ze strany orcadiving
Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
• zboží se již nevyrábí nebo nedodává
• změnila se výrazným způsobem cena
V případě, že tato situace nastane, se zavazujeme, že Vás neprodleně zkontaktuje emailem nebo telefonicky a domluvíme se s Vámi na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...).

IV. Vrácení zboží
Aby pro Vás bylo nakupování opravdu bezrizikové, dodržujeme zásadu "Záruka vrácení peněz", která by měla zvýšit Vaši důvěru v nakupování přes Internet.
Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost je vrátit a budou Vám neprodleně zpět zaslány peníze.
 
Podmínkou vrácení peněz je: 
1. Zboží musí být naprosto neporušené, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje
2. Zákazník musí odeslat zásilku do dvou dnů od obdržení
3. Ve vracené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky
4. Jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné, je odečtena částka za vrácení peněz dle ceníku pošty či banky. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijato!

V. Dodací podmínky, termín
1. Místem plnění je sídlo /bydliště/ nebo místo podnikání kupujícího nadepsané ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné.
2. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí v provozovně orcadiving nebo předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem zaplacení kupní ceny.
3. Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době (zboží na skladě je posíláno zpravidla do pěti pracovních dnů) po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, popř. po její autorizaci ( čl. II. odst. 2) či v případě využití elektronického platebního styku E-banky nebo bankovního převodního příkazu ( viz níže) po připsání ceny včetně balného a poštovného na účet prodávajícího. Expedice zboží probíhá v úterý nebo v pátek.
Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je zákazník neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v dodatečně mu prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.
4. Zboží bude dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývají-li z jeho povahy či z ujednání účastníků požadavky speciální.

VI. Platební podmínky, slevy, způsoby doručení
1. Kupní cena zboží je splatná proti převzetí. V případě zásilek zaplatí tyto náklady stejným způsobem jako cenu zboží kupující, a to ve výši přesně stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy. Dojde-li v rámci jedné zásilky ke spojení více menších objednávek (např. přiobjednání) lze jejich cenu sčítat, popř. bude balné a dopravné účtováno jen u jedné z objednávek.
2. Stálým zákazníkům, nebo při větším objemu obchodu mohou být přiznávány slevy. Slevy mohou být též poskytovány při jednotlivých prodejních nebo marketinkových akcích. Tyto slevy budou viditelně zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího.

V současné době je možné zboží hradit 3 způsoby:
1. Na dobírku
2. V hotovosti - při osobním převzetí
3. Platba na účet předem


Doprava zboží - zboží lze v současné době dopravovat 3 způsoby:
1. balíkem České pošty
2. PPL službou
3. osobním odběrem v naší kamenné prodejně

Česká pošta
Doručení balíkem prostřednictvím České pošty a.s. je možné:
1. balíkem do ruky, kdy Vámi vybrané zboží je dopraveno přímo na adresu, kterou uvedete v
objednávce. Pokud nebudete zastiženi, bude zásilka uložena k vyzvednutí na nejbližší poště, kde
si ji můžete kdykoliv v její pracovní době vyzvednout.
2. balíkem na poštu, kdy Vámi vybrané zboží je dopraveno na nejbližší poštu, kde
si ji můžete kdykoliv v její pracovní době vyzvednout.
Doba dodání v obou případech se pohybuje dle dodacího řádu České pošty a.s..


PPL služba
Služba PPL je provozována firmou PPL CZ s.r.o. zabývající se expresními přepravními službami. Balík je doručen do 24 hodin po převzetí od prodávajícího.

Balné neúčtujeme!
Změna sazeb vyhrazena v závislosti na aktuálních cenících České pošty a služby PPL.

Osobvní odběr
Osobní odběr je možný po výzvě k odběru Vámi vybraného zboží v naší kamenné prodejně na adrese Ledařská 433/9, 147 00 Praha 4 v pracovní době Po-Čt 10-18h., Pa 10-17h.

VII. Ochrana osobních údajů
1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována ve smyslu GDPR (General Data Protection Regulation) obecného nařízení 2016/679 pocházejícího od Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů s účinností od 25.5.2018, které nahradí směrnici ČR 95/46/ES a zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to za účelem uzavření této Smlouvy, provozování informačního systému webové stránky, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití.
5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické nebo písemné a jsou přístupné pouze prodávajícímu.
7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

VII. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Z ORKY

POTÁPĚNÍ S PŘÍSTROJEM NA ZKOUŠKU

obrázek
Každé úterý od 20:00 do 21:30 v období září - červen v plaveckém bazénu Výstaviště Praha, a.s., Výstaviště 67
170 00 Praha, Bubeneč

DÁRKOVÉ POUKAZY

obrázek
Udělejte radost svým blízkým dárkovým poukazem z ORCA

Potápěčský počítač SUUNTO D5 + USB CABLE

obrázek
SUUNTO D5 je univerzální potápěčský počítač, který přichází s moderními funkcemi.

AKCE V OBCHODĚ ORCA

obrázek
Moderní ploutve pro technické potápění s výjimečnými hydrodynamickými vlastnostmi.
Cena 3990,- Kč.

Donut 13 Tecline

obrázek
Křídlo oválného tvaru má hned několik výhod oproti tzv. podkově:
větší objem při menším profilu křídla
snazší vypouštění celého objemu křídla
lepší polohování a vyvážení pod vodou.
Cena 6800,- Kč.

Balíme potápěčskou výstroj

obrázek
Speciálně navržený dvoukomorový batoh pro cestující potápěče o nízké hmotnosti, takže nemusíte řešit každý gram při cestování letadlem. Má odnímatelná kolečka a nastavitelnou teleskopickou rukojeť.
Cena 5490,- Kč.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ ZBOZI

Křídlo ULTRA LIGHT TRAVEL set donut červené

13890,00 Kč

KURZY POTÁPĚNÍ

Potápěčský kurz pro začátečníky

obrázek
Potápěčské kurzy pro začátečníky jsou každé úterý od 18 hod. v učebně ORCA a na bazénu Výstaviště.

KURZY SIDE MOUNT

obrázek
NOVINKA V ORCA - KURZY SIDE MOUNT
Instruktor: Dan Hutňan
více se dovíte zde
 https://www.facebook.com/orcadivingpotapeni?v=app_2344061033
Kurzy potápění, škola potápění
Košík
Fotogalerie z našich akcí - PODÍVEJTE SE ZDE.....
 https://www.facebook.com/orcadivingpotapeni?v=app_2344061033
 https://www.facebook.com/orcadivingpotapeni?v=app_2344061033
Nákupní košík
položek v košíku: 0

Created by © 2009 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign

Doporučujeme - Deepndown potápění | Dux potápěčská výstroj | Adrex - extrémní sporty | www.pagerank.cz | Cestovní potápěčská kancelář | Divestar | Fotokurzy | CAVEX CLUB |

Kitesport | ALBION- bazény a zastřešení | Benefit Plus | Česká speleologická společnost | Speleoaquanaut ZO 1-10

SEO Rozcestník